Pertvarkymo gairės

Pabradės vaikų globos namų misija

       Formuoti savarankiško gyvenimo įgūdžius. Teikti socialines paslaugas kuriant saugią ir sveiką vaiko ugdymosi ir vystymosi aplinką. Atkurti ir stiprinti socialinius ryšius su šeima,  artimaisiais, visuomene bei išnaudoti visas galimybes, kad vaikas gyventų šeimoje.

Pabradės vaikų globos namų vizija

 • Siekti, kad įstaiga taptų jaukiu vaikystės ir jaunystės židiniu, kuriame ugdomas žmogus suvokia save kaip unikalią asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, trokštančią meilės, tiesos ir gėrio.
 • Išvystyti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę.
 • Atvira, lanksti, nuolat besimokanti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą atsakomybe ir pasitikėjimu, suteikianti galimybes kiekvieno jos nario saviraiškai.

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PERTVARKYMO GAIRĖS

     Pabradės vaikų globos namai įsikūrę dviejuose pastatuose, sujungtuose pereinamuoju koridoriumi. Vienas iš jų – dviaukštis – pastatytas 1929 metais, antras – keturaukštis  1960 metais.
     Per ilgą laiką kelis kartus keitėsi pastato paskirtis, įvyko daug struktūrinių pakeitimų: nuo 1929 metų iki II pasaulinio karo čia veikė mokykla, II pasaulinio karo metais buvo įkurta karo ligoninė, po karo vėl ėmė funkcionuoti mokykla.
1960 metais Pabradėje įkurta aštuonmetė internatinė mokykla. Vaikų internatas buvo įkurtas prie buvusios mokyklos pristačius keturių aukštų bendrabučio patalpas.
     Per 1960 - 2003 metus aštuonmetė Pabradės internatinė mokykla reorganizuota į devynmetę ir dešimtmetę internatines mokyklas. Siekiant optimalios vaikų integracijos ir kokybiško socialinių paslaugų teikimo, 2003 metais internatinė mokykla reorganizuota į vaikų globos namus. Globos namai pradėjo veikti su iki tol internatinėje mokykloje dirbusiu pedagogų kolektyvu.
     Per paskutiniuosius kelerius metus globos namų patalpų struktūra iš esmės nepasikeitė: liko tos pačios vaikų globos namų funkcijoms nepritaikytos patalpos.
     Įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, vaikų globos namų funkcionavimui keliami nauji reikalavimai.
     Vykdant globos namams keliamus reikalavimus, Pabradės vaikų globos namai inicijavo programą, kurios metu būtų atlikta Pabradės vaikų globos namų pastatų dalinė rekonstrukcija. Įstaiga gavo valstybės biudžeto lėšų (pagal VIP) dalinės rekonstrukcijos techniniam projektui parengti. Šis projektas parengtas 2006 metų lapkričio mėnesį. Jį parengė UAB „Medstatyba“.
     Pabradės vaikų globos namų pastatų dalinės rekonstrukcijos techniniame projekte atlikti statybos kainos skaičiavimai bei parengtos šios projekto dalys:

 • Bendrieji duomenys;
 • Elektrotechnika, elektros ryšiai, garsinė signalizacija, automatizacija ir valdymo informacija;
 • Statinio architektūra, konstrukcijos ir technologija;
 • Vandentiekis ir nuotekinė, šildymas ir vėdinimas;
 • Teritorijos tvarkymas;
 • Lauko inžineriniai tinklai.

    Iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos Pabradės 
vaikų globos namai ketino gauti lėšų vienam Pabradės vaikų globos namų dalinės rekonstrukcijos etapui – šeimyninių gyvenamųjų namų statybos darbams ir reikalingos įrangos įgijimui. Dėl šios priežasties parengtas atskiras projektas „Šeimyninių gyvenamųjų namų įkūrimas Pabradės vaikų globos namuose“.
     2006-11-02 d. buvo pateikta paraiška paramai gauti iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, tačiau finansavimas nebuvo skirtas. 
     Per 2004 – 2009 metus buvo įgyvendinti ir įgyvendinami projektai ir programos:

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007-2008 m.

2009 m.

Valstybės
biudžetas,
Lt.

Lenkijos
finansinė parama,
Lt.

Valstybės
biudžetas,
Lt.

Lenkijos
finansinė
parama,
Lt.

Valstybės
biudžetas,
Lt.

Lenkijos finansinė
parama,
Lt.

Projekto
Finansavimas

ES struktūrinė parama,
Lt.

Remonto darbai
bendrabutyje – 
pakeista dalis langų

 

 

149192

 

 

 

 

-

 

Remonto darbai – 
pakeisti bendrabučio langai

 

 

 

 

103188

 

 

-

 

Valgyklos remontas

 

 

 

 

160144

 

146310

 

277811

-

 

Bendrabučio stogo remontas 

 

 

 

 

 

 

262429

-

 

Valymo įrengimai

 

 

 

312000

 

 

 

94070

-

 

Globos namų renovacijos techninis projektas

 

 

 

 

 

253690

 

 

-

 

Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2 157 464

VISO:

-

149192

312000

263332

400000

634310

-

2157464

 

    Sėkminga Valstybės investicijų programa leido pabaigti valgyklos ir virtuvės remontą, PVGN renovacijos programos dėka tais pačiais metais gyvenamajame korpuse pakeisti langai ir apšiltintas stogas. Tačiau atlikti darbai neužtikrina visų reikalavimų įvykdymo. Norint įvykdyti keliamus reikalavimus, reikia atlikti pastatų rekonstrukciją dabartines patalpas pritaikant vaikų globos namų bei kitų socialinių paslaugų vykdymui. 
     2008 m. iš ES struktūrinių fondų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ Pabradės vaikų globos namų pastatų renovavimui skirta 2 157 464, 00 litų. Numatomi renovacijos darbai: senų langų keitimas naujais, durų keitimas, fasadų šiltinimas ir naujo apdailinio sluoksnio įrengimas, stogo rekonstravimas, šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimas, apšvietimo sistemos rekonstravimas. Atlikus šiuos darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 35,61 % šilumos energijos, t.y. 266 MWh/metus. Suminiai šilumos ir elektros energijos sutaupymai pinigine išraiška sudaro 54,4 tūkst. Lt per metus. Po rekonstrukcijos pagerės vaikų gyvenimo ir ugdymo bei darbuotojų darbo sąlygos, pastatas atitiks HN bei esminius statinio reikalavimus. Projektas bus įgyvendinamas 2009 metais. 
     PVGN ateityje, kaip valstybinė įstaiga, galėtų teikti paslaugas vaikams ir jaunimui, tenkinti Pabradės miesto bendruomenės poreikius. Įstaiga įsikūrusi patogioje ir gražioje, nuošalioje vietoje, tačiau arti miesto centro. Globos namų teritorijos išdėstymas sudaro galimybes kurti puikias gyvenimo sąlygas augančio vaiko poreikiams tenkinti. Būtų racionalu, atlikus globos namų renovaciją, išnaudoti turimas galimybes socialinių paslaugų teikimui.
     PVGN funkcionavimas įtakoja ir Pabradės miesto, kuriame gyvena 7000 žmonių, gyventojų sociokultūrinę gerovę:

 • 83 miesto gyventojai dirba mūsų įstaigoje – turi pastovias pajamas;
 • Globos namų ugdytiniai lanko miesto gimnazijas – tai suteikia mokykloms didesnę perspektyvą, nes turi daugiau galimybių tobulėti;
 • Globos namų funkcionavimo ekonominė nauda miestui – perkami maisto produktai, pramoninės prekės.

 

    Įvertinę dabartinę situaciją, darome išvadą, kad globos namų modernizavimas būtinas plačiąja
prasme:

 • Naujų socialinių paslaugų teikimo modelių kūrimas globos namuose;
 • Racionalus ir efektyvus aplinkos (teritorijos) išnaudojimas;
 • Techninio, socialinio-pedagoginio potencialo atnaujinimas;
 • Personalo perkvalifikavimas ir tobulinimas.

 

    Mūsų vaikų globos namų vizija kuriama atsižvelgiant į socialinę jaunimo politiką, vadovaujantis „ Socialinių paslaugų įstatymu“, „Socialinių paslaugų katalogu“ ir kitais dokumentais, numatant valstybės paklausą socialinių paslaugų poreikiams tenkinti. Kurdami savo įstaigos viziją, ją siejame su jau parengtais, suformuotais globos namų renovacijos planais (minimas bendras projektas, kuris patenkintų 120 vaikų poreikius jame ir dviejų šeimyninių namelių statyba). Projektą įgyvendinti galima planuojant ir mažesnį vaikų skaičių, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad, perėjus savivaldybės žinion, globos namuose liktų daugiausia 60 vaikų. Likusias laisvas suprojektuotas patalpas galima panaudoti kitoms prasmingoms veikloms ar reikmėms, gerinant socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenės nariams.
     Kuriant Pabradės vaikų globos namų pertvarkymo koncepciją, galvojama apie integralius globos namus, kuriuose būtų organizuojami įvairūs vaiko globos (rūpybos) ir darbo su globojamojo, rūpinamojo vaiko šeima modeliai, priklausantys nuo bendruomenės socialinės ekonominės padėties, poreikių, papročių, kultūros tradicijų. Juose būtų vykdoma įvairiapusė, naudinga veikla, atitinkanti globojamojo (rūpinamojo) vaiko geriausius interesus ir individualius poreikius. Pavyzdžiui, tai galėtų būti Vaikų ir jaunimo centras. Taigi, galima būtų kurti tokį bendruomeninių socialinių paslaugų tinklą, užtikrinantį glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant plėtoti socialinių paslaugų vaikui ir šeimai tinklą vietos bendruomenės, vietos savivaldos ir valstybės lygmeniu.
     Kadangi globos namų renovacija dar nepradėta, galimos įvairios galimybės naujiems, neįprastiems pastatų pertvarkymo variantams, kurie Lietuvoje iki šiol buvo mažai praktikuojami, bet populiarūs užsienyje.

 

    Suprantama, Pabradės vaikų globos namų ateitis priklauso nuo savivaldybės poreikių, tačiau galimi būtų tokie modeliai:

     Dienos centras vaikams (6 – 18 m.) ir jų šeimoms.

     Šiame centre būtų sudarytos deramos vaikų socializacijos, vaikų ir paauglių nusikalstamumo ankstyvosios prevencijos:

 • Vaikams ir paaugliams, kuriems iškyla pavojus tapti asocialių tėvų blogo elgesio aukomis, socialiai apleistiems, sunkiai auklėjamiems, turintiems polinkį į nusikalstamą veiklą;
 • Be tėvų priežiūros paliktiems vaikams;
 • Vaikams, kurie kartu su probleminių šeimų vaikais dalyvauja bendroje veikloje.

     Dienos centre vaikai būtų įtraukti į naudingą, prasmingą veiklą pagal savo poreikius ir interesus (neformalaus ugdymo veikla). Šį centrą galėtų lankyti ne tik rizikos šeimų vaikai, bet ir tie, kurių tėvai dirba, yra labai užimti. 
Dienos centre socialinės globos paslaugas teiktų kvalifikuoti specialistai: psichologas, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, logopedas, socialinių darbuotojų padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai, neformalaus ugdymo pedagogai.
     Socialinis paslaugų rizikos šeimoms dienos centras – tai siekimas išsaugoti vaiką jo biologinėje šeimoje. Socialinio darbuotojo pagalba vaikai ir jų tėvai yra mokomi spręsti elgesio bei socialines problemas. Visa šeima įtraukiama į centro veiklą, siekiant gerinti vaikų ir tėvų savitarpio ryšius. Socialiniai darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namuose.
     Tarnybos, socialiniai darbuotojai darbui su rizikos šeimomis organizuoja švietėjiškus, informacinius, ugdomuosius, sociokultūrinius renginius. Glaudžiai bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais. Dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.
     Pastebėta, kad sistemingas, įvairiapusis darbas su vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimomis pagerina centrą lankančių vaikų ir jų tėvų tarpusavio santykius, padeda pačiai šeimai spręsti iškilusias problemas. „Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijoje“ akcentuojama, kad, atsižvelgiant į vaikų dienos centrų veiklos efektyvumą, būtina plėtoti dienos centrų veiklą regionuose, kad daugiau vaikų juos lankytų.

 Socialinės paslaugos vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėse situacijose:

 • kompleksinė pagalba socialinės rizikos šeimoms, esančioms krizinėje situacijoje;
 • pagalba savarankišką gyvenimą pradedančioms vienišoms motinoms su mažamečiais vaikais esant socialinės rizikos situacijai;
 • kompleksinė pagalba šeimoms su vaikais skyrybų ir netekties atveju;
 • kompleksinės paslaugos šeimos labui.

Socialinių paslaugų teikimo esmė – tai, kad vaikas nebūtų atskiriamas nuo šeimos, kad būtų išsaugotas motinos (tėvo) dvasinis ryšys.

 

    Socialinė paslauga „Laikinieji namai“
     Esant grėsmei asmens sveikatai ar gyvybei, teikiamos laikino apnakvindinimo iki 3 parų specialiai įrengtame būste paslaugos, kuriomis siekiama, kad vaikams būtų sudarytos galimybės lankyti mokyklą, turėti saugias sąlygas žaisti ir mokytis. Organizuojamos psichologo, socialinio pedagogo (darbuotojo) konsultacijos:

 • bendravimo, tarpininkavimo, informavimo (bendradarbiauja su pedagogais, socialiniais pedagogais ir kitais specialistais sprendžiant problemas, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės, socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto) asmeniui ir šeimai teikimo);
 • atstovavimo (sprendžiant įvairias teisines, ūkines, buitines, sveikatos problemas);
 • numato ir organizuoja tėvų susitikimus, kai jis laikinai globojamas (rūpinamas) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos įstaigoje. Paruošia šeimą vaiko grąžinimui į šeimą ir dalyvauja sugrąžinant vaiką į šeimą ir pan.;
 • mokymo, ugdymo (vykdo tėvų švietimą vaikų auklėjimo ir ugdymo procese);
 • konsultavimo / pedagoginių problemų sprendimo (kartu su šeima analizuoja probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų);
 • integravimo / reabilitacijos (vykdo intensyvią krizės įveikimo pagalbą šeimai (vaikui) taikydami įvairias pagalbos formas, organizuoja psichoterapijos pagalbą, rūpinasi šeimos (vaiko) nukreipimu pas specialistus, pagelbsti organizuojant susitikimus, derina apmokėjimo klausimus);
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (padeda namų ruošoje, apsiperkant, mokant mokesčius);
 • paramos organizavimo ir kt. 

     Kartą per metus specialistų komanda vertina pokyčius šeimoje, įgūdžius tinkamai rūpintis savo vaikais, spręsti iškylančias socialines problemas, gebėjimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje. Įvertinus šeimos pokyčius teigiamai, šeima išbraukiama iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos.

 

    Pilnamečių savarankiško gyvenimo namai (grupė)
     Sulaukę 18 metų ir turintys palikti vaikų globos namus, jaunuoliai kartais neturi, kur apsistoti. Numatoma priimti sunkiai savarankišką gyvenimą pradedančius asmenis (našlaičius).
     Kiekvienam bus teikiamos kokybiškos specialistų konsultacijos, kaip pasirinkti profesiją, planuoti savo išlaidas. Norinčius dirbti, bus stengiamasi įdarbinti.

 

    Pabradės vaikų globos namų pertvarkymo gairės yra įgyvendinamos, nes:

 • būtų kuriamas kompleksinių socialinių paslaugų centras Pabradės miesto, jo apylinkių ir Švenčionių rajono bendruomenei (Pabradės mieste tokio nėra);
 • palanki vietovės geografinė padėtis (miesto pakraštys, miškas, upė);
 • jau dabar yra organizuota neformalaus ugdymo veikla: keramikos, audimo dirbtuvės; teatro, dailės studijos; kompiuterių, sporto, gamtininkų, saviveiklos būreliai. Su vaikais dirba kvalifikuoti specialistai.

 

    Pabradės vaikų globos namų pertvarkymo gairių projektas  2008 m. sausio 31 d. buvo aptartas globos namų tarybos posėdyje (protokolo Nr.10) bei 2008 spalio 16 d. visuotiniame darbuotojų susirinkime (protokolo Nr.5-10). Priimtas nutarimas pritarti Pabradės vaikų globos namų pertvarkymo gairėms.


Informacija atnaujinta: 2011-10-28 14:19