Korupcijos prevencija

                     

PATVIRTINTA

                                                                                             Pabradės vaikų globos namų direktoriaus                                                                                                                 2015-12-31  įsakymu Nr. 1-87 V

 

                                   

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

KORUPCIJOS  PREVENCIJOS  PROGRAMA 2016-2017 m.1.  BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. Pabradės vaikų globos namų korupcijos prevencijos programa (toliau Programa), skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti vaikų globos namuose. Ši programa skirta korupcijos prevencijai įgyvendinti, taikant šioje programoje numatytas priemones, padėsiančias šalinti grėsmes, susijusias su korupcijos reiškinio atsiradimu ir plitimu.

2. Programa padės įgyvendinti Lietuvos Respublikos Korupcijos Prevencijos įstatymą.

3. Programa padės vykdyti nuoseklią korupcijos prevencijos politiką, užtikrins skaidrią, veiksmingą ir viešą vaikų globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

4. Programa padės užkirsti kelią korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms atsirasti.  

5. Programos pagrindinės kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

6. Programa padės įgyvendinti siekiamą tikslą, kokybiškai teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.

                                                  

II. SITUACIJOS  ANALIZĖ

 

Pabradės vaikų globos namai - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų numatyta tvarka gautos lėšos. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos  Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, LR Civilinių kodeksu, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR Socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais,  kuriais  siekiama parengti netekusius tėvų globos vaikus savarankiškam gyvenimui šeimoje ir integracijai visuomenėje.

Vaikų globos namų veikla organizuojama, remiantis strateginiu bei metiniu veiklos planu.

Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatytu ir patvirtintomis vaikų globos namų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų planas ir metinės pirkimų ataskaitos skelbiami informacinėje sistemoje ir globos namų tinklalapyje www.pabradesvaikai.lt

Paramos lėšos panaudojamos vadovaujantis patvirtinta „paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka“.

Vaikų globos namų internetinėje svetainėje skelbiamos ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimų vidurkiai.

Vaikų globos namų bendruomenė, bendruomenės susirinkimų metu, kasmet informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai.

Direktorius ir vadovaujantys asmenys, kasmet pildo privačių interesų deklaracijas. Direktorius  metų  pradžioje teikia tarybai savo veiklos ataskaitą.


III. PROGRAMOS  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

 

Programos tikslas:

1. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą Pabradės vaikų globos namų veiklą. Laiku išaiškinti ir nedelsiant šalinti korupcijos prielaidas.

2. Ugdyti vaikų globos namų bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai  pilietinę poziciją.

Prevencinės programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

1. Užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano  įgyvendinimo administravimą.

2. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą vaikų globos namuose.

3. Siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami vaikų globos namų visai bendruomenei.

4. Didinti antikorupcinę švietimo skaidą vaikų globos namų bendruomenei ir globotiniams.

6. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

7. Vykdyti visas prevencines programas, kaip priemones įgyvendinant vaiko apsaugos politiką.

 

IV.  INFORMAVIMAS  APIE  KORUPCINĘ  VEIKLĄ  IR  KORUPCINIŲ TEISĖS  PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

Siekiant  teisiškai ir veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, privalu:

1. Trumpai ir aiškiai išdėstyti įvykio aplinkybes, t.y. laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodyti žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais būtų galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei  kreiptasi  raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

2. Primenama, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

 

V. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo planą.

Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

Programa skelbiama Pabradės vaikų globos namų tinklalapyje  www.pabradesvaikai.lt

.

____________________________________________                                                                                                       

PATVIRTINTA

                                                                                             Pabradės vaikų globos namų direktoriaus                                                                                                                 2015-12-31  įsakymu Nr. 1-87 V


PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2016-2017 METAMS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikas

Vykdytojai

1.

Paskirti atsakingus asmenis už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

2016 m. kovas

Direktorė

2.

Supažindinti ir pravesti darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos klausimais įstaigos bendruomenės susirinkime

2016 m. balandis

Direktorė

3.

Skatinti ir sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams pranešti apie korupcijos atvejus

Individualių pokalbių, susirinkimų metu, el. paštu

Atsakingi asmenys

4.

Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai pateikiamos privačių interesų deklaracijos

Kasmet

Direktorė

5.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti planuojamų viešųjų pirkimų taisykles, pirkimų planą ir informaciją apie mažos vertės pirkimus

Nuolat

Atsakingas už viešinimą asmuo

6.

Kontroliuoti ar vaikų globos namų  darbuotojai laikosi pareiginių nuostatų ir  Elgesio kodekso, kuriuose yra apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės

Nuolat

Atsakingi asmenys

7.

Skatinti darbuotojus, diegiančius idėjas korupcijos prevencijai įgyvendinti

Nuolat

Direktorė

8.

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles, tvarkas

Nuolat

Atsakingi asmenys

9.

Peržiūrėti vaikų globos namų korupcijos prevencijos programas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo programą

Iki 2016 m. pabaigos

Iki 2017 m. pabaigos


Atsakingi asmenys

10.

Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus vaikų globos namų interneto svetainėje

Nuolat

Atsakingas už viešinimą asmuo


Informacija atnaujinta: 2016-09-08 13:36